Adatkezelési szabályzat GDPR

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

I.

Általános tájékoztató

Az Adatkezelési Szabályzat célja, hogy rögzítse az adatkezelő által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi eljárást, amelynek betartásával, mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során különösen ügyel a személyes adatok védelmére és megőrzésére, továbbá a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Adatkezelő adatai:

Cégnév: KARZOL-TRANS Nemzetközi Fuvarozás Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 13-09-081639

Székhely: 2233 Ecser, Karzol utca 1.

Adószám: 12200128-2-13

Az Adatkezelési Szabályzat tekintetében az alábbi jogszabályok az irányadók:

  • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

  • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;

  • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az infószabadságról

  • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről;

  • 2016/679/EU rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetébe történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Az Adatkezelő egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot betartja. Ugyanakkor az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az Adatkezelési Szabályzatot megváltoztassa, amelynek megfelelő módon történő közzétételére is egyoldalú kötelezettséget vállal.

II.

A Szabályzatban alkalmazott fogalmak és törvényi értelmezések:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, a vallásos, vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti, szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, illetve az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyazonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges, vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása, annak megkülönböztetése céljából.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése, vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

III.

Az adatkezelés alapjai

Az Adatkezelő tevékenysége során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen, vagy önkéntes hozzájáruláson alapulhat.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, a jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére az alkalmas is.

Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Személyes adat akkor továbbítható, valamint a különböző adatkezelési helyek kizárólagosan akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy a törvény azt megengedi, és az adatkezelés minden egyéb feltétele a személyes adatra nézve teljesül.

Személyes adat Magyarországból harmadik országban lévő adatkezelő, vagy feldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése és feldolgozása megfelelően biztosított, annak védelmével együtt.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját, feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, az érintett közszereplése során közölt, vagy nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja, a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárult adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

IV.

A kezelt személyes adatok köre és a rögzítés módja

Jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben az alábbi személyes adatokat kezeli:

  1. Vezetéknév és keresztnév:

  2. Születési idő, hely, dátum:

  3. Anyja neve:

  4. E-mail cím:

A személyes adatok rögzítésére kizárólag azt követően kerülhet sor, ha az Adatkezelő az érintett részére az adatkezelés alapjául szolgáló jelen Adatkezelési Szabályzat megismerését lehetővé tette, és amelyet az érintett kifejezetten el is ismer.

Az adatrögzítés folyamatát az érintett maga irányítja, amennyiben az adatrögzítés során az érintett az adatrögzítés folyamatát akár kifejezetten, akár ráutaló magatartással megszakítja, úgy az Adatkezelő köteles a rögzítést megszakítani, és az addig megadott személyes adatokat kivétel nélkül törölni.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat jelen Adatkezelési Szabályzatban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatokat harmadik személynek, vagy a hatóságok számára kizárólag az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kiadni, kivéve, ha a törvény ettől eltérően rendelkezik.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi – azok valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az érintett az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Az Adatkezelő nem köteles ellenőrizni, hogy az így megadott e-mail cím valóban az azt megadó érintetthez tartozik – ily módon jogosult azt vélelmezni, hogy a megadott személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerű.

V.

Az adatok módosítása és törlése, az adatkezelés időtartama

Az érintett bármikor kérhet felvilágosítást az Adatkezelő által kezelt adatairól, az adatrögzítés időpontjáról, a kezelt adatok köréről, és a rögzítés módjáról.

Az érintett bármikor indokolás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti adatainak módosítását, továbbá azoknak az Adatkezelő adatbázisából való törlését az alábbi elérhetőségen:

Adatkezelési referens (név): Dr. Kovács Ferenc

Postai cím: 2233 Ecser Karzol u. 1.

E-mail cím: kovacs.ferenc@karzol.hu

Telefonszám: +36 30 686 1752

Az adatrögzítés során megadott személyes adatok kezelése a rögzítés időpontjában kezdődik, és annak törléséig, illetve a törvényben meghatározott egyéb időpontig tart.

VI.

Az érintettek jogai

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást köteles adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról is, hogy az adatok rögzítése óta kik és milyen célból kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 20 napon belül köteles írásban ingyenesen megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az érintett jelzése alapján az Adatkezelő köteles helyesbíteni. A helyesbítésről az Adatkezelő az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Személyes adatot az Adatkezelő köteles törölni, ha a kezelése jogellenes, vagy az érintett azt kéri, az hiányos, vagy téves, és ez az állapot jogszerűen már nem korrigálható.

Az Adatkezelő akkor is törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, vagy azt a bíróság, vagy azt az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az érintett jogosult tiltakozni személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése, vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelő, vagy valamely adatátvevő jogának, vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben az érintett tiltakozása alappal bír, az Adatkezelő köteles az adatkezelést megszüntetni, és az adatokat zárolni, és mindazokat értesíteni erről a tényről, akik részére a személyes adatokat korábban továbbította.

Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz, vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat panasszal, amelynek adatai:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06 – 1 – 391-1400

Fax: 06 – 1- 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

VII.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatfeldolgozás folyamatában köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni minden olyan szervezési és technikai intézkedést, amelyek az adatok biztonságos tárolásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő technikai eszközzel kell védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, jogosulatlan továbbítás, a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, a törlés, vagy megsemmisítés, valamint a véletlenszerű megsemmisülés és sérülés, és az ebből következő hozzáférhetetlenné válás ellen. Olyan technikai védelmi eszközöket szükséges alkalmazni, amellyel – kivéve, ha azt a törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

VIII.

Adatvédelmi incidens

Az Adatkezelő köteles nyilvántartást vezetni az adatvédelmi incidensekről, annak kezelhetősége, ellenőrizhetősége, valamint az érintett tájékoztatása céljából.

A vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az incidens időpontját, közvetett és közvetlen hatásait, valamint az elhárítására megtett intézkedéseket.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő erről tájékoztatást adni köteles.

Az Adatkezelő incidens észlelése esetén 72 órán belül köteles bejelentést tenni az incidens tényéről a felügyelő hatóság felé, kivéve, ha az adatvédelmi incidens körülményei miatt az valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira nézve.

IX.

Záró rendelkezések

A jelen Adatkezelési Szabályzat hatályba lépését a társaság ügyvezetője rendeli el, és az a társaság honlapjára történő feltöltéssel válik hatályossá.

Budapest, 2018. május 20.

Joós Zoltán ügyvezető

s.k.

Széchenyi 2020 Széchenyi Terv Plusz